prisijunk prie mūsų facebook Apie mus
x

Užsiregistravę gaukite geriausius pasiūlymus!

Užsiregistravę Mano vaistinėje ir užsisakę naujienlaiškį, gausite 33 lojalumo taškus, kuriais galima padengti dalį produktų vertės.

Rodyti daugiau
Pagalba
atgal

Taisyklės

MANOVAISTINĖ ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.manovaistine.lt. Elektroninė parduotuvė taip pat yra pasiekiama adresais www.mano-vaistine.lt www.manovaistines.lt, www.mano–vaistines.lt, www.manovaistine.com ir www.manovaistine.eu.

1.2. Vaistai – nereceptiniai vaistiniai preparatai.

1.3. Prekės – Vaistai, maisto papildai, medicininės paskirties prekės ir kitos prekės, parduodamos Elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako Prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas, t.y. 1) veiksnus fizinis asmuo – asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) nepilnametis nuo šešiolikos metų, kai perkamas nors vienas Vaistas 4) juridinis asmuo; 5) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5. Pardavėjas – (i) UAB „ENTAFARMA“, registracijos adresas: Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., juridinio asmens kodas 174443844, PVM mokėtojo kodas LT744438415 (Pirkėjui perkant Prekes, kurios nėra Vaistai) arba (ii) UAB „MANO VAISTINĖ“, registracijos adresas: Nemuno g. 70A, Šakių r. sav. Kidulių k., juridinio asmens kodas 174324562 (Pirkėjui perkant Prekes, tarp kurių yra nors vienas Vaistas).

1.6. Paskyra – Pirkėjo registracijos Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama Pirkėjo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (angl. account).

1.7. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis. 

1.8. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės www.manovaistine.lt naudojimosi taisyklės.

1.9. Partneris – viena iš po prekės ženklu MANO VAISTINĖ veikiančių nepriklausomų vaistinių, bendradarbiaujanti su Pardavėju vykdant Prekių prekybą.

1.10. Pašto skyrius - AB Lietuvos paštas pašto skyrius.

1.11. Farmacinė paslauga  - vaistinėje farmacijos specialistų teikiama paslauga, apimanti receptų tikrinimą, vertinimą, nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, taip pat jų konsultavimą.

1.11. Farmacijos specialisto konsultacija – farmacijos  specialisto ryšio priemonėmis teikiama farmacinė paslauga, apimanti nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkanti 2007 m. birželio 15 d Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų „Geros vaistinių praktikos nuostatų“ reikalavimus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykius, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „Registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi.

2.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų Prekių pardavimą ir įsigytų Prekių tinkamą pristatymą, Prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie Elektroninės parduotuvės arba joje pirkdami Prekes pirmą kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją patalpinus Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.4 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas apie susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.6. Pardavėjas turi teisę riboti Elektroninėje parduotuvėje registruotų Pirkėjų skaičių.

2.7. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2.8. Administratorius turi teisę keisti ar sustabdyti Elektroninės parduotuvės interneto svetainės funkcijas, joje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

2.9. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, lieka galioti.

3. REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1. Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Šių duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga.

3.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. 

3.3. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kokius veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paskyros bei dėl to kylančius padarinius. Jeigu Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją paskambindamas telefono numeriu 8 382 33014 arba išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu info@manovaistine.lt.

3.4. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti Prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, amžių, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti Prekių.

3.5. Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Elektronine parduotuve ir pateikti joje užsakymų. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pateikti užsakymą tik iš naujo užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS 

4.1. Norėdamas užsisakyti Prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas pirmiausia turi prisijungti prie savo Paskyros.

4.2. Pirkėjui išsirinkus patinkančią (-ias) Prekę (-es), iš jų suformuojamas Pirkėjo Prekių krepšelis. Suformavus Prekių krepšelį Pirkėjas užpildo užsakymo formą, kurioje turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktai (-oms) Prekei (-ėms) pristatyti: vardas, pavardė, telefono/fakso numeris, elektorinio pašto adresas, Prekės (-ių) pristatymo vieta, pašto indeksas.

4.3. Pirkėjui tinkamai užpildžius užsakymo formą ir paspaudus mygtuką „TĘSTI UŽSAKYMĄ“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Pirkėjo užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys Pirkėjo pageidavimus.

4.4. Pirkėjas, įsitikinęs sugeneruotos užsakymo formos tikrumu, teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „PIRKTI“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Elektroninė parduotuvė. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „PIRKTI“, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo susiklostė teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai. Tačiau sudaryta sutartis laikoma vykdytina ir terminas Prekės (-ių) pristatymui vykdyti pradedamas skaičiuoti tik nuo to momento, kai Elektroninė parduotuvė gauna patvirtinimą apie atsiskaitymą už Pirkėjo užsakytą Prekę (-es).

4.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

4.6. Pirkėjui pateikus užsakymą Elektroninės parduotuvės sistema automatiškai į Pirkėjo nurodytą el. paštą atsiunčia Užsakymo patvirtinimą, kuriame nurodytos Pirkėjo užsakyta (-os) Prekė (-ės) ir Pirkėjo pateikti duomenys.

4.7. Elektroninei parduotuvei gavus pranešimą, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą, Elektroninė parduotuvė į Pirkėjo nurodytą el. paštą atsiunčia pranešimą, kuriame nurodyta, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Tokio pranešimo gavimo momentas laikomas sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdymo pradžios momentu.

5. VAISTŲ UŽSAKYMAS 

5.1. Kiek nereglamentuoja šio Taisyklių skirsnio nuostatos, Pirkėjui įsigyjant Vaistus yra taikomos Taisyklių 4 skirsnio („Prekių užsakymas“) nuostatos. Esant prieštaravimų tarp šio Taisyklių skirsnio ir Taisyklių 4 skirsnio nuostatų yra taikomos šio Taisyklių skirsnio nuostatos.

5.2. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas negali įsigyti vaistinių preparatų ir kitų prekių, parduodamų su gydytojo išrašytu receptu. Remdamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Pardavėjas turi teisę parduoti Pirkėjui vaistinius preparatus ir prekes, įsigyjamas su gydytojo išrašytu receptu, tik suteikęs farmacinę paslaugą vaistinėje.

5.3. Pirkėjas vienu kartu Vaistų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui. Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Pirkėjas pirkdamas vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg.

5.4. Jeigu Pirkėjo Prekių krepšelyje yra nors vienas Vaistas, Klientui privalo būti suteikta farmacinė paslauga prieš sudarant pirkimo–pardavimo sutartį su Pardavėju.

5.5. Farmacijos specialisto konsultacija yra teikiama Pirkėjo nurodytu telefono numeriu darbo dienomis nuo 08.30 iki 17.30 val. Telefonu teikiama farmacijos specialisto konsultacija yra įrašoma ir saugoma vienerius metus.

5.6. Pirkėjui nesutinkant, kad farmacijos specialisto konsultacija būtų įrašyta, saugoma, teikiama, arba atsisakius farmacijos specialisto konsultacijos metu arba Pardavėjui negalint susisiekti Pirkėjo nurodytu telefono numeriu ilgiau nei 2 (dvi) darbo dienas, Vaistai iš Pirkėjo Prekių krepšelio su pasirinkimu gauti užsakytas Prekes per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu yra pašalinami.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

6.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų Prekių pristatymo būdų, atsižvelgdamas į tai, kokias prekes Pirkėjas užsisakė:

6.1.1. atsiimti Prekes (išskyrus Vaistus) iš Partnerio arba Pašto skyriaus.

6.1.2. gauti užsakytas Prekes per kurjerių tarnybą Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje;

6.1.3. gauti užsakytas Prekes per kurjerių tarnybą Pirkėjo nurodytu adresu užsienyje. Tokiu atveju papildomai yra taikomos Prekių pristatymo į užsienio šalis sąlygos (toliau tekste – „Sąlygos“), kurios yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

6.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka Prekes atsiimti iš Partnerio arba Pašto skyriaus, Prekes jis privalo atsiimti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo Elektroninės parduotuvės Pirkėjui el. paštu atsiųsto patvirtinimo, kad Prekių užsakymas jau paruoštas ir pristatytas Partneriui arba Pašto skyriui, gavimo momento. Prekės, kurias Pirkėjui perduoda Partneris, atsiimamos Partnerio arba Pašto skyriaus darbo laiku. Partnerių sąrašas ir jų darbo laikai yra nurodyti Elektroninės parduotuvės interneto tinklapio skiltyje „Vaistinės“. Pašto skyrių sąrašas ir jų darbo laikai yra nurodyti Pirkėjui pildant užsakymo formą skiltyje „Pristatymo vieta“.

6.3. Prekes iš Partnerio turi teisę atsiimti tik Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas atsiimdamas Prekes iš Partnerio privalo pateikti el. paštu gautame užsakymo patvirtinime nurodytą užsakymo numerį. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio Prekes (gavėjo) vardą ir pavardę, toks asmuo atsiimdamas Prekes iš Partnerio, privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas įsipareigoja prieš nurodydamas kito asmens duomenis gauti jo sutikimą bei supažindinti jį su privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Prekes iš Pašto skyriaus turi teisę atsiimti tik Pirkėjas. Atsiimdamas Prekes iš Pašto skyriaus Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.4. Jeigu Pirkėjas pasirenka gauti užsakytas Prekes per kurjerių tarnybą Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje, Prekės Pirkėjui yra pristatomos per 2 (dvi) - 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie apmokėjimą už Prekes gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas tuo momentu neturi reikiamų Prekių. Prekių pristatymą Pirkėjui kurjerių tarnyba vykdo tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja Prekių užsakymo metu nurodytoje Prekių pristatymo vietoje Prekes priimti pats arba tai gali padaryti trečiasis asmuo, kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę, toks asmuo atsiimdamas Prekes, privalo pateikti kurjerių tarnybos atstovui galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį trečiajam asmeniui, prisiima visą atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.6. Pirkėjas, priimdamas įsigytas Prekes, prieš pasirašydamas Prekių pristatymo dokumentus, privalo apžiūrėti Prekės pakuotės būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo Prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti Prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Administratorių šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jeigu Pirkėjas Prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad Prekės jam pristatytos nepažeistoje Prekių siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą bei pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas.

6.7. Jeigu Prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas Prekę (-es) nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.), Pirkėjas neatsiima Prekių su kurjerių tarnyba suderintu laiku arba atsisako atsiimti Prekes, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs Pirkėjo turi teisę nutraukti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Jei šiame Taisyklių punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo–pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtą sumą.

6.8. Jei Pirkėjo Prekių krepšelyje yra bent viena Prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą Prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu Prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

6.9. Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui už Prekių pristatymo vėlavimą dėl Prekes pristatančios kurjerių tarnybos kaltės.

6.10. Visais atvejais, Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui už Prekių pristatymo terminų viršijimą, jeigu Prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.11. Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą. 

7. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

7.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, Prekių kainos konvertuojamos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Į Prekių kainą yra įskaičiuoti mokėjimo sistemos www.paysera.lt Pardavėjui už atsiskaitymą Lietuvos Respublikoje taikomi komisiniai mokesčiai, t.y. nuo 1 % iki 3 % nuo mokėjimo sumos komisinis mokestis už operaciją, papildomas 0,1 EUR fiksuotas komisinis mokestis vienam mokėjimui ir 0,4% papildomas komisinis mokestis vienam mokėjimui. Komisinių mokesčių dydžiai yra nurodyti interneto svetainėje https://www.paysera.lt/kainos/imoku_surinkimas_internetu.html.

7.3. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, Prekių kainos konvertuojamos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Prekėms taikoma Prekių užsakymo patvirtinimo metu galiojusi Prekių kaina.

7.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, Prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į Prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip Prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su Prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.313 str. 7 d.). Jeigu tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 7 (septynias) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, išskyrus Sąlygų 6.3 punkte nurodytą Prekių pristatymo mokestį.

7.6. Prekių atsiėmimo iš Partnerio arba Pašto skyriaus paslauga Pirkėjui yra nemokama, jeigu Pirkėjo pateikto Prekės užsakymo suma yra didesnė, nei 10 EUR (dešimt eurų) įskaitant PVM. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo pateikto Prekės užsakymo suma yra mažesnė, nei 10 EUR (dešimt eurų) įskaitant PVM, yra taikomas 2,90 EUR (dviejų eurų 90 euro centų) Prekių pristatymo mokestis.

7.7. Už Prekių pristatymo Lietuvos Respublikos teritorijoje per kurjerį paslaugą yra taikomas 2,90 EUR (dviejų eurų 90 euro centų) Prekių pristatymo mokestis, jeigu Pirkėjo užsakytų Prekių suma neviršija 20.00 EUR (dvidešimt eurų 00 euro centų) sumos. Jeigu Pirkėjo užsakytų Prekių suma viršija 20.00 EUR (dvidešimt eurų 00 euro centų) sumą, Prekių pristatymo per kurjerį paslauga yra nemokama. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam Prekių krepšeliui ir atskiroms Prekėms nedalijama.

7.8. Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti dviem būdais:

7.8.1. išankstiniu mokėjimo pavedimu naudodamasis mokėjimo sistema www.paysera.lt. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo Elektroninėje parduotuvėje momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka mokėjimo sistemai www.paysera.lt arba konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta mokėjimo sistemoje ir banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.8.2. grynaisiais pinigais, sumokant juos Prekes Pirkėjui pristačiusiai kurjerių tarnybai Prekės atsiėmimo metu (išskyrus Taisyklių 5.1.3 punkte nurodytą atvejį).

7.9. Pirkėjui neatsiskaičius su Pardavėju Taisyklių 7.8.1 punkte nustatytu terminu, Administratorius turi teisę Pirkėjo pateiktą Užsakymą pašalinti iš sistemos.

7.10. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesutinka, kad jam būtų suteikta farmacinė paslauga šių Taisyklių 5.5 punkte nustatyta tvarka, vadovaujantis Taisyklių 5.6 punkto nuostatomis Pirkėjui yra grąžinama Pirkėjo už Vaistus Pardavėjui avansu sumokėta pinigų suma.

7.11. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo atsiskaitymo už Prekes momento Administratorius Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pirkėjui aktyviąją nuorodą, kuria Pirkėjas gali parsisiųsti jam Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. 

7.12. Užsisakydamas arba pirkdamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už Prekes atsiskaityti jokiais kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.

8. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

8.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:

8.1.1. Vaistų;

8.1.2. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

8.1.3. kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;

8.1.4. kokybiškų optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;

8.1.5. kokybiškų Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

8.1.6. kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

8.2. Prekės yra laikomos nekokybiškomis, jeigu pasibaigęs Prekių galiojimo terminas, Prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki Prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi Prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, Prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų Prekių kokybės trūkumų. 

8.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas Prekes, kurios nėra nurodytos Taisyklių 8.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių Prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

8.3.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą Pardavėjo elektroninio pašto adresu info@manovaistine.lt pateikdamas laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties; ir

8.3.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 8.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 8.7 punkte numatytu būdu. 

8.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

8.5. Šių Taisyklių 8.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

8.6. Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.7. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

8.7.1. jeigu Prekes Pirkėjas atsiėmė iš Partnerio, Prekes grąžina Partneris;

8.7.2. jeigu Prekes Pirkėjas atsiėmė iš Pašto skyriaus, Prekes Pirkėjui pristatė kurjerių tarnyba Lietuvos Respublikos teritorijoje arba užsienio valstybėje, tai Prekių grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@manovaistine.lt arba nemokamos linijos telefonu 8 382 33014.

8.8. Taisyklėse nustatytais Prekių grąžinimo atvejais už Prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už Prekes banko sąskaitą.

9. TEISĖ KOMENTUOTI

9.1. Pirkėjas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Elektroninėje parduotuvėje esančias Prekes.

9.2. Naudodamasis Taisyklių 8.1 punkte nurodyta teise Pirkėjas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Pirkėjo pateikti Prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:

9.2.1. bus teisingi, tikslūs, neapgaulingi ar kitaip klaidinantys;

9.2.2. nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.

9.2.3. nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

9.2.4. nesukurs teisinių pareigų Pardavėjui.

9.3. Pirkėjas yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Elektronine parduotuve.

9.4. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti bet kuriuos Pirkėjo komentarus iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui.

9.5. Naudodamasis Elektronine parduotuve ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Pirkėjas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Pardavėjui šias išimtines teises:

9.5.1 teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Pirkėjo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

9.5.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Pirkėjo pateiktos informacijos.

10. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

10.1. Visos teisės į Elektroninę parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Elektroninėje parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

10.2. Visi prekių ženklai ir kiti intelektinės nuosavybės objektai, kurie pateikiami Elektroninėje parduotuvėje yra teisėtai Pardavėjo naudojami.

11. PIRKĖJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

11.1. Pirkėjas apie savo asmens duomenų tvarkymą informuojamas privatumo politikoje.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.

12.3. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei Elektroninėje parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.5. Pardavėjas neatsako už nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Pirkėjui, Pirkėjo įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

12.6. Dėl pirkimo–pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

12.7. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti Elektroninėje parduotuvėje esančią tekstinę, grafinę ar bet kokią kitą patalpintą medžiagą. Už šį pažeidimą Pirkėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Paskyroje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Elektroninės parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.3. Visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

13.4. Pardavėjas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui, kopijos buvimas Pardavėjo tarnybinėje stotyje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios Taisyklės paruošos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių reglamentuojamiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.3. Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@manovaistine.lt arba telefonu 8 382 33014, darbo dienomis nuo 8.30–17.30 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.

 

2018 m. rugpjūčio 8 d. Taisyklių redakcija

 

 

 

Gal ieškote...?
VVKT.lt logotipas